BAŞVURU ŞEKLİ VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

C, Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi 1750 TL (%8 KDV dahil) dir.

* Karabük Üniversitesi Fakülte, Meslek Yüksekokullarından mezunlar, Üniversitemiz lisans Üstü eğitimine devam edenler ve Üniversitemiz personeline 1600 TL olarak indirim uygulanır. Yine aynı şekilde grup halinde başvuru yapıldığında (en az 15 kişi) aynı ücret üzerinden indirim uygulanır.

Kesin Kayıt: Başvuruda istenen belgelerin asıllarını örgün eğitimde kursun ilk günü getirerek yapılacaktır. Derslerin başlama zamanı kursiyerlere telefonla, maille ve siteden yapılan ilanla duyurulacaktır. Daha detay bilgiler bu sitenin ana sayfasından verilmektedir.

Kurs ücretlerinin yatırılacağı Hesap Numarası: Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Ziraat Bankası - Karabük Şubesi (TL - IBAN: TR160001000425517219655001)
Ücreti yatırırken (Ad-Soyad) ve (C sınıf İş Güvenliği Kurs Ücreti) şeklinde bilgilerinizi ekleyiniz.

Eğitim ücretinin tamamı, bilgilerin bakanlık sistemine girilmeden önce ödenmiş olmaldır. İlan edilen takvimde bu tarih gösterilir.

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ NE KADARDIR?

2015 Yaz dönemi için eğitimler Bayramdan sonra Ağustos ayı içinde yapılması planlanmaktadır.

İlgili eğitim uzaktan eğitim (81 saat eşzamansız + 9 saat eşzamanlı =90 saat = 15 gün) ve yüz yüze eğitim (90 saat =21 gün, hafta içi 5 gün 6 şar saat, hafta sonları tatil) olmak üzere 180 saattir. Eğitim programında önce uzaktan, sonra yüz yüze eğitim yapılacaktır. Eğitimden sonra katılımcıların belirlediği ve Koordinatörlüğümüzün onayladığı mevzuata uygun staj yerlerinde, 40 saat (5 gün) uygulama eğitimi yapılacaktır.

MADDE 21 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır. (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete, 27 Kasım 2010 Cumartesi, Sayı: 27768)

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Karabük Üniversitesi bünyesinde verilecek olan İş Güvenliği Uzmanlığı (A, B, C Sınıfı) Temel Eğitim Programlarına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt için kurumumuza aşağıdaki belgeler ile başvuracaklardır:

a) Karabük Üniversitesi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Eğitimleri Koordinatörlüğü hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına (A, B, C Sınıfı) katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi (Örnek başvuru dilekçesi web sayfamızda mevcuttur).
b) Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti.
c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
d) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
e) İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.
f) Eğitim ücreti dekontları (300 TL’lik ön başvuru ve 1200 TL’lik kesin kayıt dekontları)

2. Madde 1’de belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde Karabük Üniversitesi tarafından tasdiki yapılacaktır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

3. Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belge sahipleri, bu belgelerinin yeterliliklerini Bakanlığa onaylatmak kaydıyla kurumumuza başvuru yapabilirler.

4. Çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim Kurulu kayıtları esas alınır.

5. Katılımcıların, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının 180 saatlik (90 saat uzaktan eğitim + 90 saat yüz yüze eğitim olmak üzere) teorik bölümünü tamamladıktan sonra 40 saatlik uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Katılımcılar teorik eğitime başlama tarihinden 10 iş günü öncesine kadar 40 saatlik uygulama eğitimlerini yapacakları işyerlerini belirleyerek, Karabük Üniversitesi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

6. Katılımcılar teorik + uygulama eğitimlerin sonunda, “İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulama Raporunu doldurarak, işyerindeki Sorumlu İş Güvenliği Uzmanına ve İşyeri Hekimine onaylatarak Karabük Üniversitesi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Mühendis, mimar, teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri (lisans) veya iş sağlığı ve güvenliği programı (önlisans) mezunları başvurabilir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM PROGRAMININ GENEL YAPISI
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Program

İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programlarının; yüz yüze, uzaktan ve uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşması nedeniyle programın esasları bu üç bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir.

  1. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının UZAKTAN EĞİTİMLE Yürütülen Bölümü
  2. Uzaktan eğitimler, eğitim programının ilk 15 gününde internet ortamında tamamlanacaktır. Uzaktan eğitim toplam 90 saat olup, bunun 9 saati eşzamanlı (senkron) ve 81 saati eşzamansız (asenkron) ders olarak yapılacaktır. Eşzamanlı eğitim, eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitimi ifade eder (İnternet üzerinden canlı olarak hocanın dersi takip edilecektir). Eşzamansız eğitim ise, bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, sanal ortamda, zamandan ve mekandan bağımsız eğitimi ifade eder (İnternet üzerinden yayınlanan döküman, film, online sınavlar tamamlanacaktır).

  3. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının YÜZ YÜZE EĞİTİMLE Yürütülen Bölümü
  4. Yüz yüze eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saat olmak üzere 21 günde toplam 90 saattir. Yüz yüze eğitim, 15 günlük uzaktan eğitimden hemen sonra başlayacaktır. Bu eğitimde katılımcılar bizzat Karabük Üniversitesi'nde eğitimlerini yüz yüze alırlar ve devam zorunluluğu vardır.

  5. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının UYGULAMALI EĞİTİMLE Yürütülen Bölümü
  6. Katılımcıların, iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programının 180 saatlik (90 saat uzaktan eğitim + 90 saat yüz yüze eğitim olmak üzere) teorik bölümünü tamamladıktan sonra 40 saatlik uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi bir günde en fazla 8 saat olmak üzere toplam 5 iş gününde tamamlanabilir. İş güvenliği uzmanı adayının, uygulama eğitimini göreceği işyerinde geçireceği toplam 40 saatlik eğitim süresinin en az 20 saatini, o işyerinde görevli iş güvenliği uzmanıyla, en az 4 saatini işyeri hekimiyle birlikte geçirmesi gerekmektedir. Uygulama eğitimi yapılacak işyerinin, iş güvenliği uzmanı adayının lisans mezuniyetine uygun olmasına öncelik verilmelidir. İş güvenliği uzmanı adayın, işyerinin her bölümüne girmesi ve alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin karar aşamalarından haberdar olması sağlanacaktır. İş güvenliği uzmanı adayın, “İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulama Raporu”nu doldurarak, işyerindeki Sorumlu İş Güvenliği Uzmanı’na ve İşyeri Hekimi’ne onaylatarak Karabük Üniversitesi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte gecen:

d) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,
f) Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

(İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 27 Kasım 2010 Cumartesi, Sayı: 27768)
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Tıp fakültesi mezunları başvurabilir. Yabancı ülkelerden alınmış tıp fakültesi diploması sahiplerinden YÖK’ten alınmış denklik belgesi istenir.
İŞYERİ HEKİMİ KİMDİR?
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi,
….
(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Resmî Gazete, 27 Kasım 2010 Cumartesi, Sayı: 27768)
İŞYERİ HEKİMLİĞİ YENİLEME EĞİTİMLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geçerli işyeri hekimi sertifikasına sahip hekimler başvurabilir.

MADDE 30 –
….
(2) İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin suresi 30 saatten az olamaz.
….
(İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 27 Kasım 2010 Cumartesi, Sayı : 27768)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 16/12/2003 tarihinden önce verilen işyeri hekimliği belgeleri ile Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği belgeleri, 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça verilen is güvenliği uzmanlığı belgeleri ile işyeri hekimliği ve is güvenliği uzmanlığı eğitici belgeleri geçerlidir. 15/8/2009 tarihinden önce is güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığınca verilen eğitim sonrasında is güvenliği uzmanlığı sertifikası alanlardan, Bakanlıkça belirlenecek ilave yüz saatlik is güvenliği uzmanlığı eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara mevcut düzenlemeler esas alınarak is güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.
….
(İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 27 Kasım 2010 Cumartesi, Sayı: 27768)

İLAVE YÜZ SAATLİK İS GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
15/8/2009 tarihinden önce iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığınca verilen eğitim sonrasında iş güvenliği uzmanlığı sertifikası alanlar başvurabilir.